För detta avsnitt ansvarar LIF

Läkemedelsförmånen finns till för att ge dig som patient ett skydd mot höga sammanlagda kostnader. När du köper läkemedel på recept betalar du själv hela eller delar av läkemedelspriset. Den del du betalar själv blir lägre ju högre sammanlagda kostnader du har haft för läkemedel under en ettårsperiod.

Riksdagen har beslutat om bestämmelserna i läkemedelsförmånerna. För läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna betalar man för närvarande högst 2300 kr under en ettårsperiod.

Alla personer som är bosatta i Sverige har rätt till läkemedelsförmånerna. Även personer från EU/EES-länder och vissa andra länder får nyttja den svenska läkemedelsförmånen under vistelse i Sverige. Recepten måste dock vara utskrivna i Sverige.

Om du anser att du inte har fått din rätt till läkemedelsförmånerna tillgodosedd, ska du vända dig till ditt landsting/din region.

Arbetsplatskod

Receptet måste ha en arbetsplatskod för att förmånen ska gälla för de förskrivna läkemedlen. Saknas koden måste du betala fullt pris för läkemedlen, även om du har frikort.

Vilka varor ingår i förmånerna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar vilka läkemedel som ska omfattas av förmånerna. Vid dessa beslut tar TLV hänsyn till tre grundläggande principer:

  • kostnaderna för att använda ett läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter
  • de som har det största medicinska behoven ska ha mer av vårdens resurser än andra patientgrupper
  • vården ska respektera alla människors lika värde

Förutom läkemedel fattar TLV även beslut om förbrukningsartiklar och preventivmedel.

Förmånen omfattar inte:

  • alla de varor som Läkemedelsförmånsnämnden inte fastställt priset på,
  • receptfria läkemedel för rökavvänjning,
  • vissa utvärtes läkemedel godkända av Läkemedelsverket,
  • naturläkemedel

Bestämmelser för utbytbara läkemedel

När du hämtar ut ett läkemedel på apotek kan det hända att apoteken byter ut ditt läkemedel till ett annat likvärdigt läkemedel. Detta kallas generiskt utbyte.

Läkemedelsverket är den myndighet bestämmer vilka läkemedel som är likvärdiga och kan bytas ut. Utbytbara läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd.

Om ett läkemedel är definierat som utbytbart är apoteken skyldiga att föreslå ett byte till det billigaste likvärdiga läkemedlet som finns på marknaden. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ansvarar för att utse vilken vara som är den billigaste och därmed ska expedieras. TLV utser den billigaste varan en gång i månaden och eftersom den vara som är billigast varierar medför det att apoteken kan erbjuda dig olika läkemedel beroende på vilken månad du besöker apoteket.

Apoteket informerar dig om utbyte kommer att ske, men du kan själv välja att istället ta ut det läkemedel som förskrivits och själv betala skillnaden i pris. Denna prisskillnad ingår inte i läkemedelsförmånen.

Om den läkare som skrivit receptet har markerat att läkemedlet av medicinska skäl inte är utbytbart, byter apoteket inte ut det. I detta fall ingår hela kostnaden i läkemedelsförmånen förutsatt att preparatet i fråga är subventionerat. En farmaceutkan också motsätta sig byte om det innebär ”en betydande olägenhet för patienten”. Exempel på olägenhet kan vara behov av reumatikerförpackning, att bytet skulle innebära för liten mängd läkemedel eller att ett byte skulle ske till en större tablett och inte fungera om du har sväljsvårigheter.

I de fall du vill ha ett annat utbytbart läkemedel än det som står på receptet eller det som TLV har utsett kan utbyte göras men du får då betala hela kostnaden själv.

Hur ofta får man köpa på receptet?

För att du ska få dina läkemedel inom läkemedelsförmånen får ett uttag på receptet gälla högst tre månaders förbrukning. Du får göra ett nytt läkemedelsuttag först när det gått två tredjedelar av den tid som det förra uttaget avses räcka till, beräknat efter doseringen på receptet. Ett inköp som gäller tre månaders förbrukning får alltså följas av ett nytt inköp tidigast två månader senare.

Vill du köpa större mängd läkemedel på en gång eller köpa med tätare intervall, måste du betala hela kostnaden själv för den mängd som överstiger ett uttag på receptet. Om du ska vistas utomlands under längre tid (dock högst ett år) kan du få hämta ut läkemedel för den tid du ska vistas utomlands. Du måste då kunna styrka utlandsvistelsen och dess längd.

Förmånsperioden är ett år

Första gången du köper läkemedel inom läkemedelsförmånen blir startdatum i förmånsperioden. Detta datum ligger fast hela perioden ut. Du får inte avsluta den i förtid för att påbörja en ny ettårsperiod. Efter ett år, oavsett om du har frikort eller var du befinner dig i förmånstrappan, börjar du om på en ny förmånsperiod vid nästa inköp. Då betalar du åter hundra procent av kostnaden upp till 1150 kronor. Ett år räknas från och med ett datum det första året till och med samma datum påföljande år.

Förmånstrappan – så räknas kostnaderna ut

Sedan 1 januari 2019 betalar man högst 2300 kr under en ettårsperiod. Perioden börjar den dag du gör det första inköpet. För läkemedel och stomiartiklar betalar du egenavgift enligt följande förmånstrappa: